Sąlygos ir Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
Šios prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje karstykles.lt (toliau - Pardavėjas) taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato Jūsų (toliau - Pirkėjo) ir IĮ "Tomo Žutauto Firma" (toliau - Pardavėjo) teises ir pareigas, prekių užsakymo, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, taip pat kitas su prekių pirkimu ir pardavimu internetinėje parduotuvėje karstykles.lt susijusias nuostatas.
Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis į internetinę parduotuvės karstykles.lt svetainę arba kai internetinėje parduotuvėje karstykles.lt, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.
Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams taikomos tokios Taisyklės, kokios galiojo užsakymo pateikimo metu.
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs elektroninėje Parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.
Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma elektroninėje Parduotuvėje.
Pirkėjui
nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą IĮ "Tomo Žutauto Firma", jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas varnelę laukelyje „Su taisyklėmis sutinku“.
Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu IĮ "Tomo Žutauto Firma", priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
IĮ "Tomo Žutauto Firma", atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
3. Asmens duomenų apsauga
3.1. Jeigu prieš pirkdamas internetinėje Parduotuvėje karstykles.lt Pirkėjas užsiregistruoja interneto Parduotuvės svetainėje, tuomet Pirkėjas privalo įvesti savo vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir slaptažodį. Kitu atveju, (kai Pirkėjas perka prekes neužsiregistravęs) užsakyme Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, ir pristatymo adresą jei jis skiriasi nuo gyvenamosios vietos adreso.
3.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
3.3. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių užsakymui, pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti, nepaisant pasirinkto apsipirkimo būdo – tiek neužsiregistravus tiek ir užsiregistravus.
3.4. Remiantis šių Taisyklių 3.1, 3.2 ir 3.3 punktais Pardavėjas užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais, tretiesiems asmenims, bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
3.6. Pirkėjų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
4. Pirkėjo teisės:
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas
turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
   a) kai vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas;
   b) dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;
   c) kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
5. Pirkėjo įsipareigojimai:

5.1. Pirkėjas privalo apmokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.

5.2. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad užsakymo metu pateikti duomenys yra teisingi. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis. Neperduoti trečiosioms šalims savo slaptažodžio. Jei praradote slaptažodį, privalote nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją, elektroninės Parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

5.3. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

6. Pardavėjo teisės:

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

6.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

7.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 72 valandas.


8. Prekių pristatymas
8.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.
8.2. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
8.3. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje arba Sąskaitoje – faktūroje yra laikoma, kad siunta yra perduota. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos turi nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta yra nepažeista ir priduota tvarkingai. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje.
8.4. Prekės pristatomos su kurjeriais (prekės pristatomos nurodytu adresu). Didesnes siuntas, kurių vertė virš 2000 eur. Pardavėjas pristato nemokamai.
8.5. Esant neaiškumams dėl prekių pristatymo terminų, klientas gali kreiptis el. paštu karstykles1@gmail.com arba telefonu +37061680998.
9. Prekių grąžinimas

9.1. Žaidimo aikštelių įrenginiai gaminami tik pagal užsakymą. Todėl kokybiški gaminiai yra negrąžinami.

9.2. Norėdamas grąžinti gautą ne tą įrenginį, Pirkėjas gali tai padaryti per 7 darbo dienas nuo pristatymo dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu. nurodant įrenginio pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

9.3. Gražinant gautą ne tą įrenginį, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti įrenginį ir jį pakeisti į užsakytą analogiškomis sąlygomis.

9.4. Grąžinamas įrenginys turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas jį gavo.

9.5. Grąžinamas įrenginys turi būti nesugadintas ir originalioje tvarkingoje pakuotėje.

9.6. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima daikto grąžinimui.

9.7. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

10. Atsakomybė
10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve.
10.3. Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus. 10.4. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų elektroninėje Parduotuvėje esančias nuorodas.
11. Prekių kainos
Visos kainos nurodytos su PVM.
12. Informacijos siuntimas
Pardavėjas visus pranešimus siunčia Jūsų užsakymo metu pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia el.paštu karstykles1@gmail.com
13. Baigiamosios nuostatos
Šioms Taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.